Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την Vintage Summer Ltd. και θέλουμε η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων να είναι εντελώς ανοιχτή και διαφανής για εσάς. Γι ‘αυτό έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων σας άλλαξε στις 25 Μαΐου 2018, όταν τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Vintage Summer EOOD, UIC 203592872, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Sofia 1330, Rumyana Str., Bl. 22, ent. Α, διαμ. 12 θα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και είναι υπεύθυνη για αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: BG 203592872 Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων:

Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος vintagesummer.gr, συνάπτοντας συμβόλαια με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους: • Ρητή συγκατάθεση από εσάς ως πελάτη. • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει συμβολαίου με εσάς. • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον Διαχειριστή. • Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτους.

Στόχοι και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

(1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος vintagesummer.gr και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος.

• Παραγγελία και αγορά αγαθών.

• Εξατομίκευση συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση ·

• Λογιστικοί σκοποί ·

• στατιστικοί στόχοι ·

• Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών.

• Διασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας ·

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παζάρια που διοργανώνει η εταιρεία.

• Συμμετοχή σε παιχνίδια, λοταρίες, διαφημιστικές εκστρατείες.

• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου εάν το επιθυμείτε.

(2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

• Νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια ·

• Περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας ·

• Συνάφεια με τους σκοπούς επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται ·

• Ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων.

• Περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων.

• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύσει τα ακόλουθα νόμιμα συμφέροντα:

Εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών φορέων.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε.

Η Vintage Summer Ltd. εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης πώλησης – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και τη λήψη ενημερωτικών δελτίων κατόπιν αιτήματος. Παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση αγορασμένων αγαθών. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.

Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής ή σύμβασης με πελάτη – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με εμπορικό εταίρο ή πελάτη και τη διοίκησή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σκοπός της λειτουργίας μπορεί να είναι η προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας κατά την εκτέλεση της συναλλαγής. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.

Άσκηση του δικαιώματος άρνησης ή καταγγελίας – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής αγορασμένων αγαθών σε πελάτες. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.

Εγγραφή ενός συμμετέχοντα σε εκδηλώσεις και αποστολή πληροφοριών ή βραβείων – ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να διαχειριστεί τη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και παιχνίδια και να στείλει βραβεία από τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.

Αίτημα για παράδοση ενός προϊόντος που δεν είναι διαθέσιμο – ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να δημιουργήσει επαφή με το άτομο προκειμένου να ζητήσει την παράδοση ενός προϊόντος που δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.

(1) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους: • Δεδομένα για εγγραφή και λήψη ενημερωτικού δελτίου (ονόματα, e-mail) Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα:

1. Επαφή με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν,

2. Για τους σκοπούς της εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και

3. Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, με βάση την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – Art. 6, παρ. 1, σελ. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενός ενημερωτικού δελτίου υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας – Art. 6, παρ. 1, σελ. (α) GDPR. • Λεπτομέρειες για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (ονόματα, e-mail) Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα:

1. Για να στείλετε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας – Άρθ. 6, παρ. 1, σελ. (α) GDPR. • Στοιχεία παράδοσης (ονόματα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση) Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης για εξ αποστάσεως αγορά και παράδοση αγορασθέντων αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής και ανταλλαγής ή άρνησης αγορασθέντων αγαθών. Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, με βάση την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – Art. 6, παρ. 1, σελ. (β) GDPR.

Δεδομένα από τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων (διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από τους λογαριασμούς σας Google+, Facebook, Instagram) Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα:

1. Επαφή με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν

2. Για σκοπούς εγγραφής για συμμετοχή σε παιχνίδι, λοταρία, καμπάνια κ.λπ. Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Τα δεδομένα σας για εγγραφή σε εκδηλώσεις, παιχνίδια, καμπάνιες κ.λπ. υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας – άρθ. 6, παρ. 1, σελ. (α) GDPR

Οικονομικά δεδομένα – δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και καρτών πληρωμής.

Λεπτομέρειες συναλλαγής – λεπτομέρειες πληρωμών από εσάς και άλλες λεπτομέρειες των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνίας – οι προτιμήσεις σας όταν λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς, καθώς και οι προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, την ένταξη στην ένωση, πληροφορίες για την υγεία σας, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα. Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και εγκλήματα που διαπράχθηκαν.

(3) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Διαχειριστή από τα άτομα στα οποία αναφέρονται.

(4) Η Vintage Summer EOOD δεν εκτελεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

(5) Η Vintage Summer EOOD δεν συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα για άτομα κάτω των 16 ετών, εκτός από τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους: Δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας: – Δεδομένα που μας δίνετε όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. – Δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας όταν μας μιλάτε στο τηλέφωνο. – Δεδομένα που μας στέλνετε σε email ή επιστολές σε εμάς. – Δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές ή τις εκδηλώσεις μας. – Δεδομένα που μας στέλνετε με τη μορφή σχολίων.

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

(1) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για επεξεργασία. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την επιτυχή ολοκλήρωση, ο Διαχειριστής λαμβάνει την απαραίτητη μέριμνα για να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλαδή να τα καταστήσει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).

(2) Ο Διαχειριστής θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παρέχονται με ηλεκτρονικές παραγγελίες, για περίοδο 5 ετών με σκοπό την προστασία των νομικών συμφερόντων του Διαχειριστή σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του διαδικτυακού καταστήματος, και τη λογιστική. Τα έγγραφα αποθηκεύονται για τον αντίστοιχο νόμο.

(3) Ο Διαχειριστής θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που ο όρος αποθήκευσης δεδομένων είναι απαραίτητος για παράταση ενόψει της εκπλήρωσης μιας κανονιστικής υποχρέωσης ή ενόψει των νόμιμων συμφερόντων του Διαχειριστή ή άλλο λόγο. Ο Διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρηματικών εταίρων του για τη διάρκεια της σύμβασης, για την τήρηση των νόμιμων συμφερόντων και των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή, και αυτός ο όρος μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης που έχει συναφθεί.

Με ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταφέρει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( GDPR). Μερικές φορές, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Απαιτούμε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα αντιμετωπίζουν σύμφωνα με το νόμο. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν από τους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς του σκοπούς και τους επιτρέπουμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

(1) Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσει η επεξεργασία όλων ή μέρους των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία για συγκεκριμένους ή για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα ανάληψης επεξεργασίας ή κατόπιν αιτήματος σε ελεύθερο κείμενο.

(2) Ο διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ή και την προσωποποίσή σας με το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα, ζητώντας σας να εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον ιστότοπο.

(3) Με την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα που προσφέρονται και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε μια νέα εγγραφή.

(4) Εάν υπάρχει μια παραγγελία από εσάς, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας, η πρώτη στιγμή κατά την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επίσης, εάν έχετε εκκρεμείς χρεώσεις στην Vintage Summer Ltd., ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, εάν υποψιάζεστε ότι έχετε καταχραστεί ή έχετε κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το χρέος σας έχει πωληθεί σε τρίτο τα τελευταία τρία χρόνια ή ένα έτος για τους νεκρούς πελάτες, η αίτηση δανείου σας απορρίφθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες, εάν έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες.

Λίστα επεξεργαστών προσωπικών δεδομένων

 

Δικαίωμα πρόσβασης Άρθρο. 9.

(1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Διαχειριστή επιβεβαίωση εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία και εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στο προφίλ σας τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Ο διαχειριστής θα σας παράσχει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος σε περίπτωση επανάληψης ή υπερβολικότητας των αιτημάτων.

Δικαίωμα διόρθωσης ή ολοκλήρωσης

Άρθρο. 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο ή υποβάλλοντας αίτημα στον Διαχειριστή.

Αίτημα για διόρθωση δεδομένων .pdf

Δικαίωμα διαγραφής (“να ξεχαστώ”) Άρθρο. 11.

(1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή διαγραφή μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν υπάρχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους: • Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο. • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. • Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να υπερισχύσει η επεξεργασία. • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα. • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της νομοθεσίας κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας . • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται: • Για να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση. • Για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζεται στον Διαχειριστή ή για την εκτέλεση μιας αποστολής προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που του έχουν ανατεθεί. • Για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας . • Για σκοπούς αρχειοθέτησης για δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς. • Για να δημιουργήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις

(3) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας «να ξεχαστεί», η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, εκτός από τις ακόλουθες πληροφορίες: • Πληροφορίες που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί ότι το δικαίωμά σας να ξεχαστεί έχει ασκηθεί. • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος, οι οποίες πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανέναν τρόπο με την προσωπικότητά σας. • e-mail με το οποίο έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστεί, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση στέλνοντας αίτημα μέσω e-mail στον Διαχειριστή.

(5) Ο διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και την προσωποποίηση σας με το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα.

(6) Εάν υπάρχει μια παραγγελία από εσάς, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας, η πρώτη στιγμή κατά την οποία μπορείτε να ζητήσετε να “ξεχασετείτε” είναι όταν η παραγγελία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

(7) Διαγράφοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα που προσφέρονται και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε μια νέα εγγραφή.

(8) Ο διαχειριστής δεν διαγράφει τα δεδομένα, τα οποία έχει νομική υποχρέωση να αποθηκεύει, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σε περίπτωση δικαστικών αξιώσεων εναντίον του ή απόδειξης των δικαιωμάτων του.

Αίτηση να ξεχαστώ – διαγραφ ή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εμένα

Δικαίωμα περιορισμού Άρθρο.

12. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με εσάς όταν: • Αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. • Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά να περιοριστεί μόνο η χρήση τους. • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία των νομικών σας αξιώσεων. • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων σας.

Δικαίωμα φορητότητας Άρθρο. 13.

(1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε ή να λάβετε σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή τα δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, κατόπιν αιτήματος μέσω e-mail.

(2) Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που καθορίσατε από εσάς, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών Άρθρο. 14. Μπορείτε να ζητήσετε από το Διαχειριστή να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχουν ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαίωμα αντίρρησης

Τέχνη. 15. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή σχετικά με αυτόν, ακόμη και αν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τους ακόλουθους τρόπους: * ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται για σκοπούς μάρκετινγκ * στέλνοντας ένα email στο [email protected] με αίτημα να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ.

Πώς μπορείτε να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας; Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γι ‘αυτό έχουμε μια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που επεξεργάζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί τους στο [email protected].

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων Άρθρο. 16.

(1) Εάν ο Διαχειριστής διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να σας ειδοποιεί εάν: • Έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας σε σχέση με τα δεδομένα που επηρεάζονται από την παραβίαση ασφάλειας. • Στη συνέχεια έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας. • Η ειδοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.